Novinky ze světa KOI
Facebook

Péče o vodu v zahradním jezírku

 

Voda - základ úspěšné biologické rovnováhy v zahradním jezírku

 

 

Životní podmínky KOI plně závisí na kvalitě jejich vodního prostředí. Péči o vodu v zahradním jezírku by tedy měl každý milovník KOI věnovat tu největší pozornost. Jen tak se bude moci těšit ze zdravých, spokojených a sytě zbarvených KOI.

 

Teplota vody v zahradním jezírku

Jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících život KOI ve vašem zahradním jezírku je teplota vody. KOI patří mezi studenokrevné obratlovce. Teplota jejich životního prostředí (vody v jezírku) plně ovlivňuje funkci jejich trávící soustavy, vylučovací soustavy, rozmnožovací soustavy, ovlivňuje jejich imunitní systém, náchylnost k onemocnění,...

 

KOI jsou teplomilní živočichové, jejich aktivita roste se stoupající tělesnou teplotou. Optimální teplotní rozmezí pro chov KOI je mezi 22 - 28 °C. KOI ochotně přijímají potravu, trávící procesy jsou optimální, přírůstek je ideální. Samozřejmě dobrá kondice znamená vysokou odolnost vůči chorobám a parazitům. Tuto teplotu vody samozřejmě v našem podnebném pásu nemůžeme našim KOI zaručit celoročně. V létě dochází k zvýšení teploty vody v jezírku v důsledku teplého vzduchu, stejně tak v zimě se teplota vody snižuje, což samozřejmě ovlivňuje životní pochody KOI.

Na teplotě vody záleží množství dostupného kyslíku ve vodě. S rostoucí teplotou vody se snižuje množství kyslíku v ní rozpuštěné (saturace kyslíkem klesá). Z tohoto důvodu zejména v letních měsících je na místě opatrnost, aby nedošlo k náhlému nedostatku kyslíku v jezírku. Deficitu kyslíku ve vodě zabráníte vzduchováním a zvýšením pohybu hladiny vody v zahradním jezírku, třeba plovoucí fontánou

Při vyšších teplotách jezírkové vody je též třeba dbát na nepřekrmování KOI. Zvýšený přísun potravy, která při rozkladných procesech spotřebovává kyslík, může zapříčinit zvýšení koncentrace dusíkatých látek, především amoniaku. 

 

V zimě je vyhovující teplota vody pro KOI mezi 3 - 5 °C, i když optimum mají nad 15 °C (což využívají velcí milovníci KOI, kteří chovají své miláčky v zimních nádržích).

Na jaře může dojít k rychlým výkyvům teploty vody v zahradním jezírku. Pokud jste např. při zvýšení teploty nakrmili své KOI a vzápětí dojde k prudkému ochlazení vody v jezírku, KOI mohou mít problém přijatou potravu strávit. V nejhorším případě to může vést až k úmrtí KOI. Proto doporučujeme použití jezírkového topení, které vám zaručí, že nedojde k rychlé změně teploty vody ve vašem zahradním jezírku.

Stejně tak je třeba při přesunu KOI dbát, aby voda, do které chceme KOI vypustit, nebyla chladnější, než ta, ve které jsou.

 

Teplota vody by měla být pravidelně sledována, výběr různých jezírkových teploměrů uspokojí jistě každého majitele zahradního jezírka.

 

Hodnota pH jezírkové vody

 

Co je hodnota pH?

Hodnota pH vody udává informaci o tom, zda je voda kyselá, neutrální či alkalická (zásaditá). Vodu s hodnotou pH 7 se označuje jako pH neutrální. Nižší hodnoty pH (0 - 6,9) značí vyšší obsah kyselin, nižší hodnoty pH (7,1 - 14) vody značí vodu s převahou zásad. Hodnota pH nevyjadřuje přímo koncentraci kyselin, ale je to matematicky odvozená funkce pH = log 1/[H+]. Důsledkem toho při pH lišícím se o jeden stupeň se koncentrace H+ liší desetinásobně, rozdíl mezi pH 6 a pH 8 znamená již stonásobnou změnu koncentrace H+!

 

Jaké procesy hodnota pH ovlivňuje?

Hodnota pH vody je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje život KOI v zahradním jezírku. Jeho hodnota ovlivňuje chemickou formu látek, které jsou ve vodě přítomné. Hodnota pH určuje míru rozpustnosti  některých látek a tedy i dostupnost prvků. Hodnota pH ovlivňuje míru dostupnosti CO2 pro rostliny, stejně tak saturaci vody kyslíkem. Dusíkový cyklus je opět silně ovlivněn hodnotou pH. Ryby ovlivňuje hodnota pH vody jednak přímo (změna pH = změna osmotického tlaku), jednak nepřímo. Při pH nižším než 7 je prudce jedovatý amoniak NH3 přítomný v relativně neškodné formě NH4+, při zvýšení pH nad neutrální bod se pak mění rychle na NH3, což může mít fatální následky. Hodnota pH také ovlivňuje činnost nitrifikačních baktérií.

 

Jak udržet stabilní hodnotu pH?

Hodnota pH v zahradní jezírku není konstantní, v průběhu dne i ročního období se mění. Hodnota pH ideální pro KOI v zahradním jezírku by se měla pohybovat v rozmezí pH 6 - 8. Doporučujeme pravidelné měření hodnoty pH vody v zahradním jezírku. Protože se hodnota pH vody mění i v průběhu dne, měřte hodnotu pH vždy v přibližně stejnou dobu.

Pro udržení stabilní hodnoty pH je velmi důležitá pufrační kapacita vody, neboli kyselinová neutralizační kapacita vody. Více o této problematice zde. Vlivem metabolických procesů hodnota pH klesá (stoupá počet H+), stejně tak fotosyntéza ovlivňuje hodnoty pH (ve dne pH roste, v noci klesá). Hydrogenuhličitany jako hlavní pufrační činidlo v jezírkové vodě tento pokles pH vyrovnávají, po určité době ovšem dochází k jejich vyčepání. Proto je důležité pufrační schopnost vody obnovovat. K tomu slouží přípravky pro změnu chemických parametrů vody. Před použitím těchto přípravků, je ale velmi důležité zkontrolovat nejprve hodnotu uhličitanové tvrdosti vody, která by neměla být v zahradním jezírku pod hodnotou 8 °dkH. Pokud je alkalita vody (uhličitanová tvrdost) nižší, je třeba jí nejprve zvýšit a teprve pak aplikovat přípravky měnící chemické parametry vody!

 

Obsah kyslíku v zahradním jezírku

 

Obsah kyslíku ve vodě kolísá v závislosti na mnoha faktorech (fotosyntéza, rozkladné procesy, množství živočichů a rostlin ve vodě, pohyb vody, velikost vodní hladiny, teplota vody...). Kyslík je nezbytný pro život, dostatečné zásobení vody kyslíkem je nejdůležitějším parametrem pro KOI. Kyslík se váže na krevní barvivo hemoglobin při průchodu krve žaberními plátky. Obsah kyslíku v přírodní vodě obstarávají především řasy a sinice. V zahradním jezírku je přítomnost řas a sinic nežádoucí, proto je třeba kyslík do vody uměle dodávat vzduchovánímPokud je dobře vybudovaný filtrační a vzduchovací systém, není třeba se nedostatku kyslíku obávat.

Pro KOI je optimální hodnota kyslíku ve vodě 5 - 8 mg/l. S rostoucí teplotovu vody se snižuje množství saturece vody kyslíkem, proto zejména v letních měsících doporučujeme pravidelně měřit obsah kyslíku v jezírkové vodě. 

 

 

Dusíkaté látky v jezírku

Vlivem metabolických a rozkladných procesů dochází k obohacení jezírkové vody o dusík v amonné formě NH3/NH4+, dusitany NO2- (nitrity) a dusičnany NO3- (nitráty). Hlavním zdrojem dusíkatých látek v zahradním jezírku jsou výkaly KOI a odpady z krmiva.

Dusitany vznikají při nitrifikačním procesu. Jsou indikátory fekálního znečištění. Dusitany jsou též vysoce toxické. Více o vlivu dusitanů na zdraví ryb zde. Hodnoty obsahu amoniaku a dusitanů by měly být v dobře fungujícím zahradním jezírku neměřitelné!

Dusičnany NO3- jsou finálním produktem nitrifikačního procesu dusíku. Nejsou pro KOI nebezpečné, pokud nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci dusičnanů. Hodnota dusičnanů v zahradním jezírku by se dlouhodobě měla pohybovat pod 10 mg/l. Menší KOI reagují na vysoký obsah dusičnanů hůře než větší KOI.

 

Nahoru
Členové Asociace Shinkokai